SlovakEnglish (United Kingdom)žiadosť o cenovú ponuku
záväzná prihláška
prezentačné materiály

Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť BOZPO vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe vydaného oprávnenia č. : OPPL-6109/2007-Oj zo dňa 16.7.2007.

 


Náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby :

- vykonáva dohľad nad pracovným prostredím a zdravotný dohľad,
- hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
- zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
- hodnotí a posudzuje zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
- podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku a jeho aktualizáciách (v prípade potreby) pre zamestnávateľa, podieľa sa na vypracovaní prevádzkových poriadkov podľa osobitných predpisov,
- navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
- vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík na základe objektivizácie pracovného prostredia a posúdenia zdravotného rizika,
- vypracúva návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie na základe objektivizácie pracovného prostredia, alebo pri výrazných zmenách (zrušenie pracoviska, zníženie expozície, technologické, technické zmeny a pod.),
- podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia systémom bezpečnostných prestávok;
- poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri:

  • plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
  • ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
  • ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,

- zúčastňuje sa na:

  • vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska, na základe technickej dokumentácie nových zariadení a technológií;
  • činnostiach spojených so zaradovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu, ak je častý výskyt rovnakých ochorení;
  • rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou, ak je percento vyššie ako 5 z celkového počtu zamestnancov;
  • organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov;
  • organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci;
  • zabezpečovaní rekondičného pobytu;

- spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii;
- vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa kategorizácie prác a podľa osobitných predpisov,
- vykonáva odborné vyšetrenia - perimetrické scriningové vyšetrenie – statickým počítačovým perimetrom, EKG, scriningovú audiometriu, spirometrické vyšetrenie, chladové testy podľa Rejska,
- vykonáva Fotopletyzmografické vyšetrenie na objednanie aj na základe indikácie lekára na priamu platbu
- vykonáva školenia rizík vo vzťahu k faktorom pracovného prostredia,
- vykonáva školenia z poskytovania prvej pomoci,
- zabezpečuje akreditované merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia.

 

lpp 7a6a9

Pracovná zdravotná služba BOZPO, s.r.o. Vám ponúka možnosť organizovania odborných seminárov a prednášok v spolupráci so zdravotnými pracovníkmi - špecialistami pre požadované druhy činností.