SlovakEnglish (United Kingdom)žiadosť o cenovú ponuku
záväzná prihláška
prezentačné materiály

Ochrana pred požiarmi

Na požiadanie zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Rozsah činností v oblasti OPP :
- zabezpečenie v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
- zabezpečenie plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
- určovanie miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zabezpečenie plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
- zabezpečenie školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi,
- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
- zabezpečenie pravidelné čistenie a kontrolu komínov,
- zabezpečenie plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie,
- vykonávanie kontroly a opravy požiarnych zriadení.


ochrana pred požiarmi